قوانین و مقررات

قوانین و مقررات شرکت در ششمین نمایشگاه شیشه و تجهیزات وابسته (شامل مقررات عمومی، مقررات ارزی و ریالی، خروج کالا و دیگر مسائل مهم)