اهداف نمایشگاه

 

هدف از برگزاری نمایشگاه شیشه و تجهیزات وابسته ،کمک به توسعه این صنعت و تدوین نقشه راه پيش روی صنعت شيشه كشور با بررسی وضعيت اين صنعت در داخل کشور و مقایسه آن با کشورهای پیشرو در این حوزه می باشد.
از آنجايی كه صنعت شيشه يكی از صنايع با ارزش افزوده بالا در ميان صنايع جهان و كشور به حساب مي آيد اين نمایشگاه سعی دارد توسعه این صنعت بر مبنای آينده پژوهی در صنعت شيشه صورت گیرد و اهداف كلان و استراتژيهای دستيبابی به چشم انداز به خوبی تدوين و مشخص شود.
جايگاه برترصنعت شيشه ایران درميان كشورهاي منطقه، شبكه سازی ملی ومنطقه ای برای رشد صنعت شيشه، تكميل زنجيره ارزش صنايع داخلی و توسعه صنعت شيشه، توسعه تعامل با اقتصاد آزاد جهانی و توسعه صادرات، سرمايه گذاری داخلی و خارجی، انتقال و توسعه فناوری و تجاری سازی دانش و فناوري شيشه از دیگر اهداف راهبری برگزاری نمایشگاه صنعت شيشه در كشور است .  توليد شيشه در تمام كشورهاى جهان از صنايع مهم به حساب مى آيد ، باتوجه به گستردگی کاربرد شیشه در صنعت و زندگی روزانه و اختصاص درصد مناسبی از اشتغال در جامعه ضرورت برگزاری تخصصی نمایشگاه بین المللی در این زمینه بیش از پیش احساس می شود.
برگزاری نمايشگاه‌ بين‌المللى شیشه و صنایع وابسته می تواند پل ارتباطى بين بازرگانان، کارشناسان صنعت‌گران و محققين صنعت شیه در ایران با یکدیگر و دیگر کشورهاى جهان ‌باشند . برگزاری این نمایشگاه تنها براى نمايش کالاها و انجام مذاکرات تجارى پيرامون آنها برگزار نمى‌شوند، بلکه اطلاعات گوناگون در زمينه قيمت‌هاى رقابتى در سطح جهاني، آخرين استانداردهاى کيفي، آخرين پيشرفت‌هاى صنعتي، دستاوردهاى پژوهش علمى و ايده‌هاى اقتصادى – تکنولوژى نيز در خلال برگزارى نمايشگاه‌ها مورد تبادل قرار مى‌گيرند . به وجود آوردن زمينه مساعد جهت انجام ملاقات‌هاى صنعتی و اقتصادى بين بلندپايگان این صنعت، جهت ايجاد همکاری و تفاهم ميان آنها، بيانگر بعد ديگرى از فلسفه وجودى نمايشگاه‌ بين‌المللى شیشه و صنایع وابسته مى‌باشد، تا جایى که این نمايشگاه‌می تواندبه‌صورت يکى از کارآمدترين اابزارها جهت گسترش و تعميق مناسبات اقتصادی ،بازرگانی و صنعتی در صنعت شیشه خاورمیانه باشد .برگزاری نمایشگاه بعنوان یکی از گامهای مهم جهت تسریع در رسیدن به اهداف بلندمدت و نفوذ در بازارهاى جديد و همچنين يافتن شرکای تجاري راه متداول و خوبى است . 
در هر حال شرکت صنایع نمایشگاهی آوای موفق  ایرانیان  با برگزاری نمایشگاه شیشه و صنایع وابسته سعى دارد ضمن گسترش مبادلات خارجى و عقد قراردادهاى بازرگانى جديد، بازارهاى صادراتى و فروش داخلى توسعه يافته و با شرکاى تجارى جديد پيوند حاصل شود.

همچنين آشنائى مردم و متخصصين ما با تکنولوژى‌هاى مدرن و تکنيک‌هاى جديد در سطح جهانى بالا بردن سطح کمى و کيفى توليد و آشنا ساختن کشورهاى مختلف با امکانات و استعدادهاى توليدى ايران، انگيزه ديگر برگزارى نمايشگاه بين‌المللی شیشه و صنایع وابسته به شمار مى‌آيد.