صنعت شيشه

تکنولوژی ساخت شیشه
  • مواد خام تولید شیشه
  • مواد کمکی و عملیاتی تولید شیشه
  • تهیه مواد اولیه و ترکیب آن
  • تکنولوژی ذوب شیشه
  • تجهیزات تولید لوله شیشه ای
  • تجهیزات تولید فیبر شیشه ای
  • قالبگیری شیشه حفره ای

کالا و خدمات قابل ارائه در بخش های نمایشگاه